تلفن دفتر مرکزی
021-22080000
تلفن پاسخگویی به امور مشتریان
021-4747
فکس
021-22381544