تاریخ 1395/09/06         ساعت 14:11:12     گروه خبري اطلاعیه
قابل توجه همکاران گرامی:
بانک قرض الحسنه رسالت درنظر دارد تعداد 14دستگاه ژنراتور برق خود را از طریق مزایده کتبی به همکاران شاغل خود به فروش برساند:
1-روزهای بازدید: از روز شنبه 95/09/13لغایت روزپنج شنبه 95/09/18 به مدت شش روز
2-مکان بازدید: ساختمان یافت آبادواقع در خیابان آیت اله سعیدی،بالاترازنمایشگاه مبل شماره 3، کوچه آزادی، نبش میدان زکات
3- تکمیل فرم شرکت در مزایده
4-واریز مبلغ 1/000/000(یک میلیون ریال) به ازای هردستگاه به حساب 405/10000/3به نام تنخواه اداره حسابداری کل وبودجه ، در صورت انصراف برنده مزایده خودرو ، مبلغ ودیعه عودت نخواهد شد.
5- دریافت پیشنهاد خرید از مشتریان در پاکت در بسته باشد، جهت دریافت فرم خام وهمچنین تحویل آن ، به اداره تدارکات کل واملاک مراجعه فرمایید .
6- روز شنبه 95/09/20پاکتهای پیشنهادی بازگشایی خواهد شد.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید