تاریخ 1396/03/03         ساعت 14:38:41     گروه خبري اخبار برگزیده
نخستین همایش مشترک شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت باحضورمدیرعامل ومدیران ستادی واستانی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، دراین همایش که باحضوربیش از۲۰۰نفر ازکارکنان بانک قرض الحسنه رسالت، انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی،پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف،شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت وگروه توسعه کارآفرینی ثمبن برگزار شد،فعالیت های شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت مورد بحث وگفتگو قرار گرفت.
دراین همایش براجتماعی بودن شبکه کارآفرینی اجتماعی رسالت تاکیدشد
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید