تاریخ 1396/03/03         ساعت 14:34:44     گروه خبري اخبار برگزیده
هشتمین دوره آموزش وتوسعه مدیران ستادی واستانی بانک قرض الحسنه رسالت باموضوع هوش هیجانی درکرج برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت،هوش هیجانی شامل مهارت های است که باکمک آنها می توانید خودتان، دیگران ومحیط پیرامون را برای برقراری ارتباط موثر با دیگران بهتردرک کنید.
ارتقای توانایی مدیریت استرس درکار،بهبود در روابط باهمکاران ومشتریان وارتقای مهارت های کارتیمی ازجمله مزایای هوش هیجانی(Eq)به شمار می روند.
درون نگری وبرون نگری دوچارچوب مرجع هوش هیجانی به شمار می رود.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید