تاریخ 1395/10/07         ساعت 09:17:47     گروه خبري اخبار برگزیده
سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی رییس جمهور باحضور در بانک قرض الحسنه رسالت بر توسعه روستاهای کشور تاکیدکرد.محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در این دیدار به تشریح عملکرد بانک پرداخت.
حسین زاده ایجاد مشاغل خرد وکسب وکارهای کوچک را یکی از مهمترین اهداف بانک قرض الحسنه رسالت عنوان کردو گفت:این بانک بعنوان معین اقتصاد مقاومتی گلباف انتخاب شده و تاکنون توانسته در این منطقه شغل هایی را ایجاد کند.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید