نام کاربری شما:


رمز کارت شما به مثابه امضای شماست لذا از افشا نمودن رمز کارت خود نزد دیگران جداً خودداری کنید                           از انتخاب رمزهای قابل حدس مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ... جداً خودداری نمایید                       بانک قرض الحسنه رسالت رسالتی ماندگار      
Untitled Document